Werken in groep 3 t/m 8

Vanuit het aanbieden van ontwikkelingsgerichte vaardigheden in de groepen 1 en 2 werken we naar het aanbieden van specifiekere, vakgerichte kennis in de groepen 3 tot en met 8.

Rekenen en Wiskunde
Al een aantal jaren maken we gebruik van de methode ”Rekenrijk”, een methode die kinderen leert rekenen in realistische contexten en op verschillende manieren en niveaus. Er zijn leerkracht-gebonden en zelfstandig-werklessen. De methode biedt veel differentiatiemogelijkheden, onder meer dankzij praktische software. Deze werkt zowel verbeterend als innoverend. Kinderen werken er met plezier mee. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de rekenzwakke leerling. De methode bevat toetsen per aangeboden blok leerstof. Naast de methode-gebonden toetsen nemen we ook nog twee keer per jaar een andere toets af (CITO-schoolvorderingen) om de vorderingen van uw kind objectief te kunnen meten.

Taalonderwijs
Met de invoering van de methode “Taal in Beeld” hebben we een methode gekozen die aan alle eisen van deze tijd voldoet. Als we de uitkomsten van de jaarlijkse CITO-eindtoetsen in ogenschouw nemen, scoren we t.o.v. het landelijk gemiddelde goed. Regelmatig evalueert het team het werken met de methode. Evenals bij rekenen wordt spelling twee maal per jaar met een niet-methode-gebonden toets van CITO getoetst. Naast de methode wordt extra aandacht besteed aan werkwoordspelling en ontleden.

Lezen
In groep 3 starten we met het aanvankelijk lezen. We werken met de nieuwste Maan–Roos-Vis-versie van “Veilig Leren Lezen”, die wordt ondersteund met een computerprogramma. Voor de kinderen die al lezen gebruiken we de Zon-versie van deze methode. In de groepen 4 t/m 6 zetten we dit voort met de methode voor voortgezet technisch lezen “Timboektoe”, waarin kinderen kunnen oefenen op hun eigen niveau. Twee keer per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 de leesvorderingen van de kinderen getoetst.

De begrijpend- en studerend-lezen-methode “Leeslink”, stelt de kinderen in staat teksten te analyseren en hun mening te formuleren en weer te geven.

Op de Zuidwend leren we de kinderen niet alleen technisch, begrijpend en studerend lezen. Het bijbrengen van liefde voor boeken en het ontwikkelen van leesplezier hoort er ook bij. Ook in de midden- en bovenbouw maken de kinderen gebruik van de schoolbibliotheek. In het kader van boekpromotie werken wij samen met de Openbare Bibliotheek van Eemnes. Ook de Kinderboekenweek krijgt jaarlijks uitgebreid de aandacht.

Schrijven
Voor het schrijfonderwijs maken wij in alle groepen gebruik van de methode “Pennenstreken”. We leren kinderen duidelijk leesbaar te schrijven.

Wereldoriëntatie
Er zijn veel momenten op school dat we over de wereld om ons heen praten. Daarmee brengen we de kinderen ook kennis bij van het heden en verleden van de aarde. Naast klassengesprekken, het houden van spreekbeurten, het maken van werkstukjes en het kijken naar schooltelevisie, gebeurt dit ook in aparte vakgebieden. Wij gebruiken de volgende methoden:

Natuuronderwijs: methode “Natuurlijk”
Aardrijkskunde: methode “Hier en daar”
Geschiedenis: methode “Bij de tijd”

Voor de verkeerslessen gebruiken we in alle groepen het lesprogramma met verschillende verkeerskranten die door de Vereniging voor Veilig Verkeer Nederland wordt uitgegeven. In groep 7 doen de leerlingen mee aan het landelijk fietsexamen.

Wetenschap en Techniek
Op school maken wij gebruik van de Techniek Torens. Dit concept bestaat uit drie opbergmeubels waarin de lessen (lesmappen en leskisten) overzichtelijk zijn opgeborgen:
• Onderbouw-toren (voor groep 1 en 2);
• Middenbouw-toren (voor groep 3, 4 en 5);
• Bovenbouw-toren (voor groep 6, 7 en 8).
In iedere toren zitten 10 lessen voor elke groep. De Techniek Torens behandelen onderwerpen die te maken hebben met constructie, transport, communicatie en productie.

Daarnaast wordt er o.a. door de methode “Reis door de ruimte” aandacht besteed aan Wetenschap.

Engels
De methode “Take it Easy!” is erop gericht de leerlingen vanaf het eerste leerjaar een zekere mate van luister- en spreekvaardigheid bij te brengen. Het doel van deze methode is de kinderen met plezier en vertrouwen aan de slag te laten gaan met het Engels. Het spreken van en het luisteren naar Engels staat in de onderbouw centraal; communicatie vormt het uitgangspunt. Vanaf groep 5 wordt er bovendien aandacht besteed aan de Engelse schrijf- en leesvaardigheid.

Creatieve vorming
Creatieve vorming vinden wij van groot belang. Het kind leert zichzelf uit te drukken en zijn fantasie vorm te geven. Creatieve vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Aan de vakken muziek, beeldend werken en drama besteden we vanaf groep 5 ongeveer 3 uur per week op de vrijdagmiddag. In groep 1 t/m 4 is creatieve vorming geïntegreerd in het totaalprogramma. Jaarlijks wordt er samen met “Kunst Centraal” een kunstmenu en een cultuurprogramma vastgesteld voor alle groepen. Daarnaast hebben wij een vakleerkracht volksdansen, die in alle groepen les geeft.

Bewegen
Bewegingsonderwijs valt uiteen in twee delen. In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. Het kan in de klas plaatsvinden, maar ook in de speelzaal of op het plein onder leiding van de kleuterjuf. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles van een vakleerkracht. De lessen vinden op maandag en donderdag plaats in de Hilt. Op de heen- en terugtocht worden de kinderen door een leerkracht begeleid.

Geestelijke stromingen
Op de Zuidwend vinden wij het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in het multiculturele karakter van onze maatschappij. Begrip en respect voor anderen is essentieel en kennis van de wereldgodsdiensten van groot belang. In de groepen komen de verschillende godsdiensten, het christendom, de islam, het jodendom, het hindoeïsme en het boeddhisme aan bod.

Burgerschap en integratie
Op school houden wij ons nadrukkelijk bezig met burgerschapsvorming. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen te vormen tot betrokken burgers in de maatschappij. We willen burgerschap invullen vanuit de gedachte dat persoonlijke, levensbeschouwelijke overtuigingen een rol spelen in het publieke domein. Het openbaar onderwijs draagt in grote mate bij aan de pluriforme en democratische samenleving. Het legt nadruk op waarden als aandacht, vertrouwen, afhankelijkheid, medemenselijkheid, verantwoordelijkheid en op meer dan het gewone doen. Niet iedereen hoeft hetzelfde te denken. We lossen tegenstellingen op in overleg en met het besef dat er ruimte is voor minderheden en voor anders zijn. De lessen over Staatskunde en de debatlessen in de bovenbouwgroepen dragen daar sterk aan bij. Tijdens de lessen “Geestelijke stromingen” en “Humanistische Vorming” wordt er tevens aandacht geschonken aan de multiculturele samenleving. De regel “Iedereen hoort erbij” wordt uitgebreid besproken en verwerkt. Wij leren onze kinderen om respectvol samen te leven in school en maatschappij.