Passend onderwijs

Passend onderwijs 2014
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden, waarmee schoolbesturen een zogenaamde zorgplicht hebben gekregen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een goede onderwijsplek te bieden. De Zuidwend vormt samen met andere basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs een regionaal samenwerkingsverband onder de naam UNITA. Alle scholen in de gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes nemen hieraan deel. Met alle scholen binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning van leerlingen en de bekostiging daarvan, de samenwerking met de gemeente en jeugdzorg en ook over de verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. De Zuidwend heeft in het “School Ondersteuningsprofiel” (SOP) beschreven welke ondersteuning de school kan bieden, welke expertise op de school aanwezig is en wie de samenwerkingspartners zijn.

Handelingsgericht werken
Op de Zuidwend werken we volgens de uitgangspunten van “handelingsgericht werken”. Hiermee komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van onze kinderen en werken we aan de kenmerken van een breed ondersteuningsprofiel. Bij handelingsgericht werken worden de volgende 7 uitgangspunten toegepast:

 • De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal.
 • Afstemming en wisselwerking: het gaat om de leerling in wisselwerking met zijn omgeving.
 • De leerkracht doet ertoe.
 • Positieve aspecten van leerling, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang.
 • Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
 • Doelgericht werken: er worden doelen opgesteld voor het leren en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en deze worden geëvalueerd.
 • Werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

Binnen handelingsgericht werken wordt de 1-zorgroute toegepast, waarin het bieden van passend onderwijs centraal staat. Alle leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. In de 1-zorgroute wordt het onderwijs dus afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leerlingen verschillen immers in onderwijsbehoefte. Deze verschillen worden gerespecteerd. De leerkracht werkt en denkt vanuit onderwijsbehoeften in plaats van het benoemen van tekorten of defecten die een kind heeft. Op deze manier streven we naar een verschuiving richting preventief en proactief denken en handelen. Zo wordt vroegtijdig gesignaleerd welke leerlingen extra aandacht nodig hebben en kan het aanbod bijgesteld worden.

In de 1-zorgroute richten we ons voortdurend op de positieve kwaliteiten:

 • Wat kan dit kind goed?
 • Wat vindt het leuk?
 • Wat zijn stimulerende factoren?
 • Waarin is deze leerkracht sterk?
 • Welke aanpak en onder welke omstandigheden?
 • Waarin zijn deze ouders sterk?

Deze aanpak stelt ons in staat moeilijkheden en positieve aspecten in een breder perspectief te plaatsen: we kijken naar “dit kind in deze groep bij deze leerkracht in deze school en met deze ouders”. We brengen dus alle factoren in kaart en richten ons op de interactie (en de effecten daarvan) tussen kind, medeleerlingen, leerkrachten en ouders. Dit biedt aanknopingspunten om het onderwijs beter op de onderwijsbehoeften van het kind te af te stemmen.

Zorg voor (hoog)begaafde leerlingenplannex
Ook voor kinderen met een meer dan gemiddeld cognitief vermogen biedt de school onderwijs op maat. Aan deze (overigens groeiende) groep leerlingen wordt extra verdiepingsstof aangeboden uit o.a. methodes voor begaafde leerlingen als ‘Somplex’ en ‘Plustaak’. Naast de verdiepingsstof bieden wij de leerlingen een extra project aan bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, waar kinderen zelfstandig aan kunnen werken. Wij maken hierbij gebruik van de methode Plannex. Plannex biedt een online werkplek vol met uitdagende lesprojecten. Er wordt aandacht besteed aan de studievaardigheden, het samenwerken en het leerproces. Voor elk leervak zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de lesstof aan een begaafde leerling compacter aangeboden kan worden en welke verdiepingsstof er naast de methode ingezet kan worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol (hoog)begaafdheid. Op de Zuidwend hebben wij een leerkracht die geschoold is op het gebied van (hoog)begaafdheid.

plannex 1