Werken in groep 1 & 2

Binnen onze school nemen de kleuters een aparte plek in. Dit is terug te zien in de inrichting van de kleuterlokalen en de manier van werken in deze groepen. In groep 1 en 2 wordt gewerkt aan de hand van het planbord. Kinderen leren hierdoor zelfstandig hun keuze te maken uit het aanbod. Bovendien kan de leerkracht het planbord gebruiken om de leerlingen in te delen bij “verplichte” activiteiten. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in de speelzaal of speelstraat en op het plein. Ook de computer heeft zijn eigen plaats in de groepen 1 en 2. De kinderen maken op een speelse manier kennis met enkele basisvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de muis.

Werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie, waarbij de belevingswereld van het kind centraal staat. De meeste vakken komen aan de orde in samenhang met een bepaald thema. Thema’s zoals bijvoorbeeld de jaargetijden, beroepen, het huis of sprookjes vormen het uitgangspunt voor het werken aan de sociale, de culturele, de creatieve/expressieve, de cognitieve, de psychomotorische en de emotionele ontwikkeling. Activiteiten die daarbij aan de orde komen, zijn onder andere:

  • sociale ontwikkeling: kringgesprekken, binnen- en buitenspel,
  • groepsactiviteiten: in de themahoeken spelen, etc.
  • culturele ontwikkeling: kringgesprekken, vieringen, instructielessen, projecten, etc.
  • creatieve/expressieve ontwikkeling: zang en dans in spelvorm, tekenen, schilderen, ontwikkeling muziekbeleving, dramatische vorming, etc.
  • cognitieve ontwikkeling; taalactiviteiten, vertellen, rijmen, voorlezen, werken met ontwikkelingsmateriaal t.b.v. de begripsvorming, projecten, etc.
  • psychomotorische ontwikkeling: spel en beweging, gymnastiek, werken met materialen ter verfijning van de motoriek, ritmiek, etc.
  • emotionele ontwikkeling: kringgesprekken, binnen- en buitenspel, vieringen, etc.

In een lessentabel worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden, maar in de dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Kinderen die in de poppenhoek spelen, zijn bezig met taalontwikkeling. Kinderen die op een groot vel tekenpapier de golven van de zee tekenen, zijn bezig met voorbereidend schrijven.

Kinderen van groep 1 en 2 kunnen eenmaal per week een boek van school lenen uit de schoolbibliotheek.

De samenstelling van groep 1 en 2
Kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten in een gemengde kleutergroep. De kinderen leren daardoor van en met elkaar en trekken zich aan elkaar op. Komen er gedurende het schooljaar veel jonge kleuters in de groep bij, dan wordt met de 4-jarigen een kleinere, aparte groep gevormd. Nieuwe kinderen maken op deze manier een veilige start binnen onze school.

De voorbereiding op groep 3
In groep 2 worden activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Tijdens het schooljaar wordt gekeken of het kind zich voldoende heeft ontwikkeld en of het de vaardigheden beheerst om in groep 3 een goede start te kunnen maken. Soms is een kind nog niet klaar voor groep 3. Bij twijfel vindt er altijd overleg met de groepsleerkracht en de ouders plaats over een plan van aanpak voor het kind. Wanneer de ontwikkeling van het kind te veel achterblijft, adviseren wij de kleuterbouwtijd te verlengen.