Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) tracht de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. De OR organiseert samen met het team de extra activiteiten voor de kinderen. De teamleden werken samen met de OR en zijn bij toerbeurt aanwezig bij de OR-vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar en de verslagen hiervan vindt u onder Downloads op deze website en op de prikborden in de school. De OR beheert tevens het schoolfonds, dat in hoofdzaak wordt gevormd uit de vrijwillige ouderbijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks tijdens de ouderavond wordt vastgesteld. Ouders die een bestedingsoverzicht van de ouderbijdrage willen ontvangen kunnen hiervoor een mail sturen aan or@zuidwend.nl