Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De medezeggenschapsraad is een orgaan waarin de diverse belangen die in school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt zowel voor ouders en leerlingen als voor personeel.

De MR is nauw betrokken bij het beleid van de school en heeft op sommige onderdelen instemmingsrecht of adviesrecht. Met de directie en het bestuur overlegt de MR over belangrijke schoolzaken zoals:

 • Organisatie en veiligheid,
 • Financiën,
 • Formatieplan,
 • Vakantieplanning,
 • Huisvesting en onderhoud,
 • Lesmethoden,
 • Tussen- en naschoolse opvang,
 • Aanname van personeel.

Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat iedereen op school in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en, indien nodig, te verdedigen. De MR streeft naar een open klimaat waarin onderling overleg altijd mogelijk is. Vandaar dat wij te allen tijde stimuleren dat eventuele zorgen, klachten of problemen altijd eerst met de leerkracht en/of de directie besproken worden. Wanneer u er als ouder toch niet uitkomt met de leerkracht (en/of de directie) of wanneer werknemer en werkgever er samen niet uitkomen, kunt u de MR inschakelen alvorens over te gaan op de officiële klachtenprocedure.

Medezeggenschap is voor alle openbare scholen die deel uitmaken van Stichting Talent Primair centraal geregeld via het medezeggenschapsreglement, dat u altijd kunt opvragen bij de MR. Dit reglement is gebaseerd op wettelijke uitgangspunten. De MR heeft formele bevoegdheden en het bevoegd gezag (ofwel de directie) zal zich daarom bij besluitvormingsprocessen wenden tot de MR voor advies of instemming. De directeur van de school kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als adviseur.

Aangezien de Zuidwend deel uitmaakt van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Talent Primair) heeft de MR een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin vertegenwoordigers van alle deelnemende scholen zitting hebben. De GMR stelt de algemene kaders voor de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek vast en bespreekt schooloverstijgende zaken zoals het bestuursformatieplan en de huisvesting voor de scholen.

In het kort: de medezeggenschapsraad is er voor u. Voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

De MR-leden staan te allen tijde open voor inbreng, suggesties en aandachtspunten van ouders, leerlingen en leerkrachten. Wanneer u iets kwijt wilt aan de MR kunt u altijd even via onderstaand contactformulier een bericht sturen naar de MR.

Wij horen graag van u!

Wie zitten er in de MR?
In het basisonderwijs bestaat de MR uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten. Op grond van de omvang van de Zuidwend (minder dan 250 leerlingen) zijn dit drie vertegenwoordigers uit de teamgeleding en drie uit de oudergeleding. Deze worden gekozen door respectievelijk het team van leerkrachten en de ouders.

Speerpunten MR van het afgelopen schooljaren:

 • Formatieplan 2023 – 2024
 • Vakantieplanning
 • Leerling vervoer Huis van Eemnes
 • Huisvesting
 • Lucht- en klimaatkwaliteit

MR-vergaderingen en verslagen
De MR komt per schooljaar ongeveer zeven keer bijeen in reguliere vergaderingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt als ouders bij de MR-vergaderingen aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer een of meer onderwerpen op de agenda uw interesse hebben of omdat u vragen heeft.

Aan het begin van ieder schooljaar organiseert de Medezeggenschapsraad samen met de Ouderraad een jaarvergadering of ouderavond, waarin OR en MR (financiële) verantwoording afleggen. Vanzelfsprekend is ook deze jaarvergadering openbaar.

Voor informatie en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mr@zuidwend.nl.