Ouderbetrokkenheid

Gespreksavonden
Drie maal per jaar organiseren we een tienminuten-gespreksavond voor alle groepen. In het tienminutengesprek geeft de leerkracht u een zo goed mogelijk beeld van de vorderingen tot op heden en het functioneren van uw kind in de groep. Tijdens deze gesprekken horen wij ook graag van ouders hoe het kind school ervaart en of er bijzonderheden zijn. De laatste gespreksavond is facultatief. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis, dat in de tienminutengesprekken door de leerkracht met de ouders besproken wordt.

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar wordt in iedere groep een informatieavond gehouden. De leerkracht geeft globaal aan welke leerstof dat jaar behandeld gaat worden en welke activiteiten er in het komende schooljaar op het programma staan.

Nieuwsbrief
Ongeveer eens per twee weken verschijnt het Zuidwendnieuws, onze digitale nieuwsbrief. Hierin staan allerlei belangrijke gebeurtenissen en mededelingen. Er is tevens een agenda in opgenomen van zaken die op korte termijn gaan plaatsvinden.

Ouderavond
Eenmaal per jaar vindt de zogenaamde algemene ouderavond plaats. Deze wordt georganiseerd door de Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Zij leggen op deze avond hun verantwoording af en presenteren eventuele bestuurswijzigingen. Op de agenda kunnen ook onderwerpen worden opgevoerd die het schoolleven aangaan. Deze avond is eveneens een geschikte gelegenheid om uw mening over de Zuidwend met ons te delen.

Ouderhulp
Ouders zijn op veel manieren actief op school. We kunnen eigenlijk niet zonder u. Een paar voorbeelden:

  • Hulp bij gebruik van computers in de onderbouw,
  • Hulp bij het uitlenen van bibliotheekboeken,
  • Assistentie bij sportactiviteiten,
  • Begeleiden van groepjes kinderen bij een excursie,
  • Hulp bij extra activiteiten, feesten (rommelmarkt, teamverjaardag etc.),
  • Hulp bij leesspelletjes in groep 3,
  • Ralfi-lezen in de groepen 4 t/m 8,
  • Klassenouders,
  • Het uitvoeren van kleine klussen,
  • Hulp bij de aankleding van het gebouw,

U kunt zich aan het begin maar ook gedurende het schooljaar opgeven als u ons wilt komen helpen. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!